सिमाँकनको नयाँ खाका अनुसार दैलेख जिल्लाको नयाँ नक्सा ।